Mission and Vision

Mission 3
Mission 1
Mission 2
Mission 5
Mission 4
Mission 3 Mission 1 Mission 2 Mission 5 Mission 4

တၢ်ကွၢ်စိဒီးတၢ်တိၥ်

တၢ်ကွၢ်စိ

1. မ့ၢ်ဒ်သိးၦၤကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိလၢကီၢ်စ့ကဖိဒီးကီၢ်လါအပူၤတဖၣ်မၤဘၣ်ထွဲလိၥ်အသးလၢတၢ်သဘျ့အပူၤကသ့ဝဲအဂီၢ်ႇ
2. မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤစၢၤလိၥ်သးဒီး တၢ်ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးတၢ်ကစီၣ်လၢအအိၣ်ဝဲတဖၣ်ကသ့အဂီၢ်ႇ
3. မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်လိၥ်သးလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤကသ့ဝဲဒီး တၢ်မၤစၢၤလိၥ်သးလၢလၢတၢ်ထုကဖၣ်ကသ့အါထီၣ်ဝဲအဂီၢ်နၣ့်လီၤ.

တၢ်တိၥ်

စ့ကဖိၦၤကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ် အတၢ်တိၥ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်မၤယွၤအတၢ်သးခု ကစီၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ နၣ့်လီၤ.

 

Vision and Mission

Vision

1. To enable the Karen Baptists in Singapore and Myanmar to relate to one another freely

2. To be able to help, update information and share current situations with one another.

3. To be able to better understand one another’s situation and hence better lift one another in prayer.

Mission

‘Singapore Karen Baptist Christian Fellowship’ mission statement is ‘To  do the work of the Gospel of God’.