Youth Fellowship

Youth 3
Youth 4
Youth 1
Youth 5
Youth 2
Youth 3 Youth 4 Youth 1 Youth 5 Youth 2

သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အဂံၢ်အဘါဒီး အစုဒုၣ်စုတီၤလီၤ. အဆိမ်ယွၤအမံၤဘၣ် တၢ်လၤကပီၤ လၢပတၢ် ဖံးတၢ်မၤ အပူၤတက့ၢ်. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုး ဒီးအတၢ်ဆှၢခီဖျိပှၤအဃိ ပဝဲ စ့ကဖိ ကညီဘျၢထံ သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢ အတၢ်လဲၤပှဲၤထီၣ် (ၥ၄) ဝီတဝီ ဖဲ လါ June အခီၣ်ထံး တနွံန့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုးဘၣ် သရၣ်ဒိၣ် သရၣ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မိၢ်ပၢ် ဖံဖု တဖၣ် ဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ် လၢအဆီၣ်ထွဲပှၤ လၢကျဲအါမံၤ အဒိၣ်ကတၢၢ် လၢတၢ်ထုကဖၣ် အဃိလီၤ. ပသးအိၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ် သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒ်လၢလာ် အသိးလီၤ
The youth are the strength of the church and a source of help. May the name of the Lord be glorified through the work of our hands. It is by God’s grace that on the first Sunday of June, Karen Baptist Church (Singapore) ‘s Youth Fellowship celebrated 14 years of its establishment. We are grateful for our spiritual leaders, parents and family in Christ who support us in many ways especially with their faithful prayers. We would like to share the various activities and work we do as shown below.

 

DateEvent
28th-29th May, 2018Youth Retreat at Changi Seafront Chalet
15th-17th June, 2018Malaysia Youth Camp at Pork Dickson
9th August, 2018KBCS Women and Youth Outing
22nd September, 2018Youth Sport Day
28th October, 2018Hymn Competition
10th-11th November,2018Singapore and Malaysia Youth Fellowship Christmas Program at Penang
6th November,2018Youth Fun Fete
10th November,2018Zion Home Visiting
1st December, 2018Golden Baptist Home Visiting
29th December, 2018Singapore Christian Home Visiting
23th February, 2018Zion Home Visiting

KBCS Youth Leaders by Years

 

Year 2005-2006
Chairperson Saw Chan Nyein Aung
Asst.Chairperson Saw Kyi Yin
Secretary Naw Eh Moo Thaw
Cashier Saw William Blessing Paul
Asst.Cashier Naw Winsome Paul
Choir Leaders Saw Byar Rah and Naw Eh Thaw

 

Year 2006-2008
Chairperson Saw Chan Nyein Aung
Asst.Chairperson Saw Kyi Yin
Secretary Naw Eh Moo Thaw
Cashier Naw Winsome Paul
Choir Leaders Saw Byar Rah and Naw Eh Thaw
Group Leaders Saw Shee Ka Baw and Naw Mu Roh Eh
Saw Thada Htoo and Naw Louis
Saw William Blessing Paul and Naw May Toe

 

Year 2008-2010
Chairperson Saw Hsar Law La
Asst.Chairperson Saw Aung Aung Soe
Secretary Saw Tha Ku
Joint Secretary Naw Eh Moo Thaw
Cashier Naw Moo Myar Lu Dee
Asst.Cashier Naw Christina Hmun
Choir Leaders Saw Byar Rah and Naw Eh Thaw
Group Leaders Saw Hto kee Baw and Naw Eh Khu Su
Saw Napolian Oo and Naw Mu Ka Pray Paw
Saw Kyaw Myat Htoo and Naw Winsome Paul

 

Year 2010-2011
Chairperson Saw Wah Ler Say
Asst.Chairperson Naw Ghay Nay Htoo
Secretary Naw Winsome Paul
Joint Secretary Naw Mu Ka Pray Paw
Cashier Naw Aye Sandar
Asst.Cashier Naw Eh Thaw
Choir Leaders Saw Hser Law La
Group Leaders Saw Guar Lar and Naw Thin Thin Yee
Saw Eh Say and Naw Emmanuel
Saw Htee Shee and Naw Teresa Paul

 

Year 2011-2012
Chairperson Naw Ghay Nay Htoo
Asst.Chairperson Saw Kyaw Win Oo
Secretary Naw Mu Ka Pray Paw
Joint Secretary Naw Ann
Cashier Naw Aye Sandar
Asst.Cashier Naw Eh Thaw
Choir Leaders Saw Hser Law La
Group Leaders Saw Guar Lar and Naw Thin Thin Yee
Saw Eh Say and Naw Emmanuel
Saw Htee Shee and Naw Teresa Paul

 

Year 2012-2015
Chairperson Naw Mu Ra Dun
Asst.Chairperson Saw Thaw Thi Htoo
Secretary Saw Hser Nay Ler Bwe
Joint Secretary Saw Thompson Say
Cashier Naw Eh Moo Paw
Asst.Cashier Saw Say Wei
Choir Leaders Saw Hser Nay Ler Bwe
Group Leaders Saw Thaw Thaw and Naw Blessing
Saw Bueno and Naw Jewel
Saw Noo Nu and Naw Grace

 

Year 2015-2017
Chairperson Saw Thompson Say
Asst.Chairperson Saw Bueno
Secretary Saw Noo Nu
Joint Secretary Naw Kreet Thaw
Cashier Saw Say Wei
Asst.Cashier Naw Grace
Choir Leaders Saw Hser Nay Ler Bwe
Group Leaders Saw Ceaser and Naw Moo Kho Paw
Saw Sar Law Eh and Naw Eh May Paw
Saw Hay Bwe and Naw Noreen Thaw

 

Year 2017-2019
Chairperson Saw Bueno
Asst.Chairperson Saw Blut Thaw
Secretary Naw Moo Kho Paw
Joint Secretary Naw Htee Mu Wah
Cashier Naw Grace
Asst.Cashier Saw Say Wei
Choir Leaders Saw Ceaser,Saw Sar Law Eh, Naw Moo Kho Paw
Group Leaders Saw Ceaser and Naw John Rose
Saw Sar Law Eh and Naw Eh May Paw
Saw Jeffery and Naw Noreen Thaw

 

Year 2019-2020
Chairperson Saw Blut Thaw
Asst.Chairperson Saw Htet Naing (Thaw Thaw)
Secretary Naw Cherrian Htoo
Joint Secretary Naw Mercy
Cashier Naw Grace
Asst.Cashier Saw Sar Law Eh
Choir Leaders Saw Sar Law Eh,Naw Sally James,Naw Moo Kho Paw
Group Leaders Saw Stephen and Naw Angeline
Saw Eddison and Naw Marian
Saw Shay Tha Htoo and Naw Noreen Thaw