Youth Fellowship

Youth 3
Youth 4
Youth 1
Youth 5
Youth 2
Youth 3 Youth 4 Youth 1 Youth 5 Youth 2

Our Youth Leaders

Saw Chan Nyein Aung (Youth Leader: 2005 – 2008)

စီၤခၠါည့အီၣ် မ့ၢ် စ့ကဖိသးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢခိၣ် အဆိကတၢၢ်တဂၤ ဖဲ 2005 နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသး ဒီး ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဂုၥ်ကျဲးစၢးကွဲသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဆူ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလီၢ် တကးဒ်ဘၣ် မူဒါလၢ အလီၤဘၣ်အီၤန့ၣ် မၤလၢၦဲၤဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကဂုၥ်ကျဲးစၢးဟံးန့ၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ် ဒီး ဃုန့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်အသီလၢ အဝဲသ့ၣ်ကြၢးဒိးန့ၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.
အဝဲတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ဒီး မၤသကိးတၢ်လၢ ကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိ (ကီၢ်လါ) ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ် Basic Electronics Repair Course တခါ လၢ စ့ကဖိကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဖဲတၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်လီၤ.
ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ အဝဲအိၣ်ဒီး မါသးဘိ နီၢ်ထူထူ ဒီး ဖိမုၣ်ဖိ နီၢ်စၤရၣ်ထူအီၣ် ဖဲ ဝ့ၢ်အမဲရံၤကၤ ဒီး အဝဲမၤတၢ်မၤ ဒ်အမ့ၢ် Database Engineer န့ၣ်လီၤ. အဝဲ အ facebook account အမံၤမ့ၢ် Saw Chan Nyein Aung န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအသ့ၣ်နီၣ်ဘၣ် စီၤခၠါည့အီၣ်ဒီးအဒူၣ်ဖိထၢဖိသ့ၣ်ဖၣ် ဒီး အဲၣ်ဒိး ဆဲးကျိး ဒီး ဆှၢလီၤတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါလံၥ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် သု ဆဲးကျိးအီၤသ့ခီဖျိ အ facebook န့ၣ်လီၤ.သးစၢ်ခိၣ်နၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤသကိးတၢ်ဒီး စီၤခၠါည့အီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်အဖီလၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ

Year2006 - 2008
ChairpersonSaw Chan Nyein Aung
Asst. ChairpersonSaw Kyi Yin
SecretaryNaw Eh Moo Thaw
CashierNaw Winsome Paul
Choir LeadersSaw Byar Rah and Naw Eh Thaw
Group LeadersSaw Shee Ka Baw and Naw Mu Roh Eh
Saw Thada Htoo and Naw Louis
Saw William Blessing Paul and Naw May Toe Hlaing
Saw Hser Law La (Youth Leader: 2008 – 2010)

စီၤဆၣ်လီၤလး မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢ ကရၢခိၣ်ဖဲ 2ဝဝ8 န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ကရၢခိၣ်တဂၤလၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်ရ့တံၤရ့သကိးသ့ဂ့ၤဂ့ၤ ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဂံၢ်အဘါသ့ ဒီးမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ ဖျိးစိလၢတၢ်ဒ့တၢ်အူန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်နၥ်န့ၣ်လီၤသး တကးဒ်ဘၣ် ထီဘိန့ၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဒီး တၢ်နၥ်န့ၣ်လိၥ်သး ဒီးလၢနီၢ်သးတကပၤစ့ၣ်ကီး မ့ၢ်ခိၣ်နၣ်ဂ့ၤတဂၤလၢ နဲၣ်လိသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး လဲၤတၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အမဲၥ်ညါန့ၣ်လီၤ.တနွံတဘျီ အိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤဟးအိၣ်သကိး တဟံၣ်ဘၣ်တဟံၣ် ဃုၥ်ဒီး တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ် တၢ်ထုကဖၣ် ဖဲအိၣ်ဘှံးနံၤ သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢဝံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ် အဝဲတပၥ်အသးဒ် သရၣ်တဂၤ ၦၤအဒိၣ်အထီဂၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီအဝဲဆီၣ်လီၤအသးဒီး ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဃုကျဲလၢကမၤန့ၣ်တၢ်အစၢ အဃိ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဘၣ်အီၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.
ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ အဝဲအိၣ်ဒီး မါသးဘိ နီၢ်မုၢ်ဆံးမ့ဖ့ၣ်ႇ ဖိမုၣ်ဖိခံဂၤလၢအမ့ၢ် နီၢ်အဲနၣ်သွံၣ်သီမ့ ဒီး နီၢ်လီရၣ်ဆၣ်ခုၣ်မ့ သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဝ့ၢ်ခဲန့ၢ်ဒၢၣ် (Canada) န့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤအဝဲမၤတၢ်ဖဲ Vopak Terminals of Canada, Hamilton Terminals ဒ်အမ့ၢ် Maintenance Manager န့ၣ်လီၤ. စီၤဆၣ်လီၤလး Facebook Account မ့ၢ်ဝဲ Marvin John န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမၤသကိးတၢ် စီၤဆၣ်လီၤလး ဖဲ 2ဝဝ8-2ဝ1ဝ မ့ၢ်ဝဲဒ်လၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

Year2008 - 2010
ChairpersonSaw Hsar Law La
Asst. ChairpersonSaw Aung Aung Soe
SecretarySaw Tha Ku
Joint SecretaryNaw Eh Moo Thaw
CashierNaw Moo Myar Lu Dee
Asst. CashierNaw Christina Hmun
Choir LeadersSaw Byar Rah and Naw Eh Thaw
Group LeadersSaw Hto Kee Baw and Naw Eh Khu Su
Saw Napolian Oo and Naw Mu Ka Pray Paw
Saw Kyaw Myat Htoo and Naw Winsome Paul
Saw Wah Ler Say (Youth Leader: 2010-1011)

စီၤဝါလၢၢ်စ့ မ့ၢ် သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢ ကရၢခိၣ်ဖဲ 2010-2011 နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ခိၣ်နၣ်လၢအဂ့ၤႇ ဟ့ၣ်လီၤအသး ဒီး တူၢ်ဆါအသးလၢ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဂ့ၤ ဒီး နီၣ်ထိၣ်လၢအပၥ်လီၤဝဲန့ၣ် လဲၤဝဲဒၣ်တုၤလၢ တၢ်မၤနၢၤဖီတၢၣ်အအိၣ်လီၤ. မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အကတိၤတၢ် လိၤလိၤဘျၢဘျၢ ဒ်တၢ်အိၣ်အသးအဖီခိၣ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီး မ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ် အဝဲမၤစၢၤဝဲလၢၥ်သူၣ်လၢၥ်သးအဃိဒီး မ့ၢ်ခိၣ်နၣ်တဂၤလၢ ၦၤအါဂၤအဲၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်နံၤတၢ်အ့ႇ အမၤစၢၤၦၤသ့ႇ ရ့တံၤရ့သကိးသ့ န့ၣ်လီၤ. ဖဲကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်လီၤဖဲ ကီၢ်လါအခါ အဝဲက့ၤဝဲဆူ ကီၢ်လါဒီး မၤစၢၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤစၢၤစ့ၢ်ကီး ဒူၣ်ဖိထၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အသုးဟံၣ်သုးဃီဖဲ စ့ကဖိ န့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤအံၤ ဒ်ပသ့ၣ်ညါအသိး သးစၢ်တဖုလၢအမ့ၢ် KFORCE လၢအမၤစၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်ဖီတၢ်အလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်မၤကဆှဲကဆှီတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ မၤစၢၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢ အလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် စီၤဝါလၢၢ်စ့ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲအဆိကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ဒီး ကစၢ်ယွၤ လ့ၤတံၤလ့ၤတီၤအဃိ ကဲထီၣ် တၢ်အုၣ်အသးလၢ တံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်အမဲၥ်ညါန့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ စီၤဝါလၢၢ်စ့ အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အမါသးဘိ နီၢ်ကၠံၣ်ကၠံၣ်စါ လၢ ကီၢ်အမဲရံၤကၤ ဒီး မၤတၢ်ဒ်အမ့ၢ် Civil Engineer န့ၣ်လီၤ. စီၤဝါလၢၢ်စ့ အ facebook account မ့ၢ်ဝဲ Album James န့ၣ်လီၤ. သးစၢ်ခိၣ်နၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤသကိးတၢ်ဒီး စီၤဝါလၢၢ်စ့န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်လၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

Year2010 - 2011
ChairpersonSaw Wah Ler Say
Asst. ChairpersonNaw Ghay Nay Htoo
SecretaryNaw Winsome Paul
Joint SecretaryNaw Mu Ka Pray Paw
CashierNaw Aye Sandar
Asst. CashierNaw Eh Thaw
Choir LeadersSaw Hsar Law La
Group LeadersSaw Guar Lar and Naw Thin Thin Yee
Saw Eh Say and Naw Emmanuel
Saw Htee Shee and Naw Teresa Paul
Naw Ghay Nay Htoo (Youth Leader: 2011-2012)

နီၢ်ဂ့ၤန့ၢ်ထူ မ့ၢ် သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢခိၣ်တဂၤဖဲ 2011-2012 န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး တၤလၣ်လၢ အဒ့တနၢ်သ့အဃိ အဝဲ ဆီၣ်ထွဲဝဲသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ ခီဖျိ တၢ်ဒ့တနၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ကိးနွံဒဲးန့ၣ် အဝဲဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ကိးကတီၢ်ဒဲး ဂီၤတုၤဟါ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အဝဲတလီၤဘှါ နီတဘျီဘၣ်. ထီဘိန့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်နံၤကမှံ န့ၣ်လီၤ. ဒ်မ့ၢ်ခိၣ်နၣ်တဂၤလၢ အဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ ဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အဃိ ထီဘိန့ၣ်အဝဲ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲဒၣ်ၦၤလၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး နဲၣ်လိဝဲ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိး ကပၥ်ဆူၣ်ထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲပၥ်ကဲဝဲ သူၣ်က့သးၦၢ်ႇ သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်ႇ ဖိဒံဖိသၣ် ကိးဂၤဒဲး န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အတၢ်ကတိၤစှၤ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်မၤလၢ ကဘၣ်မၤဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဝံၤဝဲလၢ အဆိအချ့ န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ် notes သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ကီထဲလဲၣ်နၥ်သက့ အဝဲဒ့ဝဲသ့ႇ အဲၣ်မၤစၢၤၦၤသ့ အဃိ မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်လိလၢ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ အဝဲအိၣ်ဝဲလၢ ကီၢ်လါ ဃုၥ်ဒီး အဝၤသးဘိ စီၤစၢ်ဘျုးဒိၣ်ႇ ဖိမုၣ်ဖိ နီၢ်အဲၣ်ဂ့ၤဒိၣ် ဒီး ဖိခွါဖိ စီၤယွၤဟ့ၣ်ဘျုးဒိၣ် သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်ဂ့ၤန့ၢ်ထူ အ Facebook Account မ့ၢ်ဝဲ Naw Htoo န့ၣ်လီၤ. သးစၢ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤသကိးတၢ်ဒီး နီၢ်ဂ့ၤန့ၢ်ထူ မ့ၢ်ဒ်လၢအဖီလၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

Year2011-2012
ChairpersonNaw Ghay Nay Htoo
Asst. ChairpersonSaw Kyaw Win Oo
SecretaryNaw Mu Ka Pray Paw
Joint SecretaryNaw Ann
CashierNaw Aye Sandar
Asst. CashierNaw Eh Thaw
Choir LeadersSaw Hsar Law La
Group LeadersSaw Guar Lar and Naw Thin Thin Yee
Saw Eh Say and Naw Emmanuel
Saw Htee Shee and Naw Teresa Paul
Naw Mura Dun (Youth Leader: 2012-2015)

နီၢ်မူရၣ်ဒိ ဟံးန့ၢ်မူဒါဒ်အမ့ၢ် သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢ ကရၢခိၣ် ဖဲ 2012-2015 နံၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အအဲၣ်အၦၤကလုၥ် ဒီး အအဲၣ်ကညီလံၥ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအဃိ ဖဲအဝဲဟံးန့ၣ်မူဒါဒ် ကရၢခိၣ်အခါန့ၣ် အဝဲစိၥ်ကဖီထီၣ်ဒီးဆီၣ်ထွဲ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကညီလံၥ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်အမ့ၢ်ၦၤတဂၤ လၢ အသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတၢ်သ့ႇ ရ့တံၤရ့သကိးသ့ႇ အသိးန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲ အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်လၢ ကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိ အတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်အပူၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်လၢ ကညီကလုၥ်လၢအဘါသီခါမ့ၢ်ဂ့ၤႇ မိၢ်လုပၢ်လၢ်ကညီသ့ၣ်တဖၣ် တကးဒံးဘၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ် စ့ၢ်ကီးလၢ ကလုၥ်ဒူၣ်အဂုၤအဂၤအတၢ်ကရၢကရိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဟဲလၢ ကီၢ်လါ ဒီး ဟဲအိၣ်ဟဲဆိးလၢ ကီၢ်စ့ကဖိ (Other Mynamar Ethnic Groups Organizations) ) စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကအိၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်သကိးအသး ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လၢအသီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိး ကဟံးန့ၣ်မူဒါလၢ ကညီနံၣ်ထီၣ်သီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ် တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကညီလုၢ်လၢ်ထူသနူအမူး အဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကီၢ်လါကလုၥ်ဒုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဟဲအိၣ်လၢ ကီၢ်စ့ကဖိ အတၢ်ထူပြၢဖျၢၣ်ထူ (Myanmar Nationalities Friendship Cup Singapore) မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟံးန့ၣ်မူဒါအဆၢကတီၢ် အဝဲသုးကျဲၤန့ၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ တၢ်ပြၢ ဃုၥ်ဒီး တၢ်ပြၢအဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်သးဒီး တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီ သ့ၣ် တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ သုးကျဲၤဝဲ တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် စ့ကဖိ သးစၢ် သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ကီၢ်မလ့ၡါ ကညီဘျၢထံခရံၥ်ဖိတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ကရၢ ဒ်သိးကမၤသကိး Camp ဖဲ Port Dickson, Malaysia န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဒၣ် အမူအဒါဝံၤဝဲလၢ သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢ ကရၢခိၣ်အလီၢ်န့ၣ် အဝဲကတိၤစံးဘျုးဒီး မၤလၤမၤကပီၤဝဲ သးစၢ်ခိၣ်နၢ် 25 ဂၤလၢ အမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤဖဲ 2012-2015 နံၣ်အဃိ ကဲထီၣ်တၢ်ဒိဂ့ၤတဲၥ်ဘၣ်တခါလၢ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤႇ နီၢ်မူရၣ်ဒိ အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကီၢ်စ့ကဖိဒီး မၤတၢ်မၤဒ် Accountant တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အဝၤသးဘိမ့ၢ်ဝဲ စီၤဝါစ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသူဝဲ Facebook Account မ့ၢ်ဝဲ  Myrrh Mura န့ၣ်လီၤ. သးစၢ်ခိၣ်နၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ် ဒ်လၢလၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

Year2012 - 2015
ChairpersonNaw Mu Ra Dun
Asst. ChairpersonSaw Thaw Thi Htoo
SecretarySaw Hser Nay Ler Bwe
Joint SecretarySaw Thompson Say
CashierNaw Eh Moo Paw
Asst. CashierSaw Say Wei
Choir LeadersSaw Hser Nay Ler Bwe
Group LeadersSaw Thaw Thaw and Naw Blessing
Saw Bueno and Naw Jewel
Saw Noo Nu and Naw Grace
Saw Thompson (Youth Leader: 2015-2017)

စီၤ Thompson စ့ မ့ၢ် သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢ ကရၢခိၣ် ဖဲ 2015-2017 နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ၦၤလၢ အအိၣ် ခုၣ်ခုၣ်မုၥ်မုၥ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်မၤလၢအကဘၣ်မၤဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဝံၤဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ခိၣ်နၣ်တဂၤလၢ အတီဒီး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲ တပၥ်ထီၣ်ထီအသးဘၣ်. ဖဲအမၤသကိး တၢ်လၢ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ် ထီဘိအိၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤကပုၥ်လုၥ်အဃိ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဘၣ်အီၤ ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟံးန့ၢ်မူဒါဒ်အမ့ၢ် ကရၢခိၣ်တဂၤအခါန့ၣ် ဆှၢဝဲသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကအိၣ်ဒီး နီၢ်သးဂ့ၤကျိၤ ကဒိၣ်ထီၣ်လဲၣ်ထီၣ် တကးဒံးဘၣ် လၢ နီၢ်ခိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ကွၢ်ထွဲဝဲ ဒီး ကိးနွံဒဲးန့ၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်ထူဖျၢၣ်ထူစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. အဃိဒီး ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ဖိတနီလၢ အယံၤဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟဲက့ၤဝဲဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ခီဖျိ တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ် သ့ၣ်တဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး လဲၤဟးကသုၣ်ကသီဖဲ St. John Island န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လၢအလီၤဟိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဝဲမၤလၢၦဲၤဝဲ တၢ်မၢလၢအလီၤဘၣ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တကအုကစွါဝဲနီတဘျီဘၣ်. မၤဝဲအဂ့ၤကတၢၢ် န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ခိၣ်နၣ်တဂၤလၢ အကလုၢ်တီဒီး အတီအလိၤအဃိ မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်လိလၢ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ အဝဲအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ စ့ကဖိ ဒီး မၤတၢ်ဖဲ Sankyu Singapore Company ဒ်အမ့ၢ် Technical Chief Supervisor/ Assistant Engineer တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲအဒူၣ်ဖိထၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ် မါသးဘိ နီၢ်လွဲၢ်စ့ဝါႇ ဖိမုၣ်ဖိခံဂၤလၢအမ့ၢ် နီၢ်မူကဲဘျုးစ့ ဒီး နီၢ်မူဃံလၤစ့ န့ၣ်လီၤ. စီၤ Thompson စ့ အFacebook Account မ့ၢ် Saw Thompson န့ၣ်လီၤ. သးစၢ်ခိၣ်နၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤ ဖဲ 2015-2017 န့ၣ်ဒ်အမ့ၢ်လၢအဖီလၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

Year2015 - 2017
ChairpersonSaw Thompson Say
Asst. ChairpersonSaw Bueno
SecretarySaw Noo Nu
Joint SecretaryNaw Kreet Thaw
CashierSaw Say Wei
Asst. CashierNaw Grace
Choir LeadersSaw Hser Nay Ler Bwe
Group LeadersSaw Ceaser and Naw Moo Kho Paw
Saw Sar Law Eh and Naw Eh May Paw
Saw Hay Bwe and Naw Noreen Thawì
Saw Bueno (Youth Leader: 2017-2019)

စီၤBueno မ့ၢ် သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢ ကရၢခိၣ် ဖဲ 2ဝ17-2ဝ19 နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ခိၣ်နၣ်တဂၤလၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်ပၥ်လီၤသး ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤႇ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ကဘၣ်မၤဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဝဲ ဆှဲဆှဲ လိၤလိၤဘျၢဘျၢ ဒီး ဖီတၢၣ်လၢအပၥ်လီၤဝဲန့ၣ် လဲၤဝဲဒၣ်အတုၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ခိၣ်နၣ်တဂၤလၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ပ့ၢ်သးဆှါ န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟံးန့ၢ် မူဒါဒ်ကရၢခိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲကျဲးစၢးမၤန့ၣ် တၢ်သးလီၤပလိၥ်တၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သးၦၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး အဝဲကွဲန့ၣ်ဝဲ ကညီကလုၥ်လၢအဖိျးစိလၢ တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး သုးကျဲၤဝဲ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခီဖျိ တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး လဲၤဟးအိၣ်သကိး သူၣ်က့သးၦၢ်သ့ၣ်တဖၣ် (Home Visit), ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤတၢ်လၢ Farm သ့ၣ်တဖၣ် (ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တလါတဘျီဒၣ်လဲၣ် ဟးထီၣ်တၢ်ချၢတန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢ အတၢ်မၤလီၢ်ပူၤလီၤ) အအိၣ် ဒီး မၤဝဲတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ် မ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤ မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အအဲၣ်သးဝံၣ်တၢ် ဒီး အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အသးဝံၣ်သကိးတၢ်ဒီးအီၤ လၢအမ့ၢ် စီၤနူနူၢ်ႇ စီၤဝါကျိၥ်ႇ စီၤWonderful ဒီးဒ်ပသ့ၣ်ညါအသိး မ့ၢ်ဝဲ KBCS Brothers ဒီးသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ ဟ့ၣ်လီၤသးလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ဆၢကတီၢ်စ့ၣ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဒ်အမ့ၢ်ၦၤဒိတၢ်ဂီၤစဲၣ်နိးတဂၤအသိး အဝဲဟ့ၣ်လီၤအတၤလၣ်လၢ အဒိတၢ်ဂီၤ ဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤဆီတခါဘၣ်တခါန့ၣ်လီၤ. တုၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤဒၣ်လဲၣ် အဝဲ မၤသကိးတၢ်ဒီး KBCS Media Team န့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ အဝဲအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကီၢ်လါ ဒီး မၤတၢ်ဖဲ Javelin Service Company ဒ်အမ့ၢ် Head of Operation န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး မါသးဘိ နီၢ် Emmanuel ဒီး ဖိခွါဖိ Saw Ezekie Hsu Ler န့ၣ်လီၤ. အဝဲ အ Facebook Account မ့ၢ်ဝဲ Saw Bueno Nick န့ၣ်လီၤ. သးစၢ်ခိၣ်နၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒ်လၢအဖီလၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

Year2017-2019
ChairpersonSaw Bueno
Asst. ChairpersonSaw Blut Thaw
SecretaryNaw Moo Kho Paw
Joint SecretaryNaw Htee Mu Wah
CashierNaw Grace
Asst. CashierSaw Say Wei
Choir LeadersSaw Ceaser, Saw Sar Law Eh, Naw Moo Kho Paw
Group LeadersSaw Ceaser and Naw John Rose
Saw Sar Law Eh and Naw Eh May Paw
Saw Jeffery and Naw Noreen Thaw
Youth Leaders in 2019-2020 ( Current )
Year2019-2020
ChairpersonSaw Blut Thaw
Asst. ChairpersonSaw Htet Naing (Thaw Thaw)
SecretaryNaw Cherrian Htoo
Joint SecretaryNaw Mercy
CashierNaw Grace
Asst. CashierSaw Hsar Law Eh
Choir LeadersSaw Hsar Law Eh, Naw Sally James, Naw Moo Kho Paw
Group LeadersSaw Stephen & Naw Angeline
Saw Eddison & Naw Marian
Saw Shay Tha Htoo & Naw Noreen Thaw