Home

Main 1
Main 4
Main 5
Main 2
Main 3
Main 1 Main 4 Main 5 Main 2 Main 3
သးအိၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဘၣ်နၤလၢနနံၤအိၣ်ဖျဲၣ် လၢနကဒိးန့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဒီးသးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢလံာ်စီဆှံဖိတဆၢ လၢပှၤလၢ အချုးန့ၢ် အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၢ်အမုၢ်နံၤလၢလါတလါအံၤအပူၤလီၤ.
တၢ်အမံၤအသၣ်ဂ့ၤန့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်သိနၢမူလၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တက့ၢ်လီၤ.ဒီးပှၤသံဝဲအမုၢ်တနံၤန့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်အအိၣ် ဖျဲၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. (လံၥ်ၦၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၇း ၁)
Tharamu Hay Ta Mu, Pati AB
Sunday worship services (At Church)

၁၁း၀၀ – ၁၂း၀၀ ပိၥ်မုၣ်ကရၢတၢ်ဘါ (Women Fellowship Worship Service)
၁၂း၃၀ – ၁း၃၀ မုၢ်ထူၣ်တၢ်ဘါ (Afternoon Worship Service)
၁၂း၃၀ – ၁း၃၀ ဖိသၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ (Sunday School Classes)
၃း၀၀ – ၄း၀၀ သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢတၢ်ဘါ (Christian Endeavors Service)

 

Weekly bible studies and prayers (Zoom meeting)

– Monday Bible Study: 11:30am (Rev. Naw Lydia Po)
– Tuesday – Thursday, Saturday: 11:30am (Women’s sharing and prayer)
– Friday Bible Study: 12:15pm (Tharamu Naw Winsome Paul)
– Sunday: 4:00pm (Women’s sharing and prayer)
Note: Please contact +65 8371 4409, if you wish to join these zoom meetings.

Wednesday prayer (YouTube Live)

– Every Wednesday : 7:30pm
Note: Streaming on Kbcsmedia channel

 

How To Make Donation  Weekly Sermons