Sundayschool

SundaySchool 3
SundaySchool 2
SundaySchool 4
SundaySchool 5
SundaySchool 1
SundaySchool 3 SundaySchool 2 SundaySchool 4 SundaySchool 5 SundaySchool 1

အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိအတၢ်ပၥ်ဖျါ

ကွၢ်ကဒါက့ၤ 2019 နံၣ်အခါ ထံၣ်ဘၣ်ယွၤအစုစီဆှံဆှၢၦၤဒီးပလဲၤခီဖျိဘၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒ်ပလၢၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်ႇ အတၢ်သးကညီၤဒီး အတၢ်ကဟုဘံၣ်ကယၥ်ဘၢ လၢပဝဲအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိဖိသၣ် ဒီးသရၣ်ႇ သရၣ်မုၣ် သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ပသးအိၣ်ၦဲၤဒီးတၢ်စံးဘျူးစံးဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပတၢ်ပညိၣ်အိၣ်ဝဲလၢ ပကဂုၥ်ကျဲးစၢးမၤအါထီၣ် ပဖိတဖၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ၦၤကညီခရံၥ်ဖိတဖၣ်အ တၢ်အိၣ်အသးလၢထံဂၤကီၢ်ဂၤထံဆၢကီၢ်ဆၢတဖၣ်အသိး ပကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤဒီးပမၤဘၣ်ဖိသၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ Camp 2019 ဖဲဝ့ၢ်ကံၢ်မဲန့ၣ်လီၤ.

ဖိသၣ်ႇမိၢ်ပၢ်ႇသရၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢအမၤသကိးတၢ်ခဲလၢၥ်ပၥ်ဖှိၣ်ၦၤကအိၣ်အဂၤ(60)ဘျဲၣ် န့ၢ်ဘၣ်အခွဲးအယၥ်လၢကလဲၤဒီး ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်သးဒီး တံၤသကိးသရၣ်သမါဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢဝ့ၢ်ကံၢ်မဲန့ၣ်လီၤ. ပ Camp အတၢ်တိၥ်ထူမ့ၢ်ဝဲ “ဒိကနၣ်ဒီးပၥ်ကဲတၢ် ပမ့ၢ်ဝဲယွၤဖိတဖၣ်” (Obey & Honour)လီၤ.

ပဆၢမုၢ်လၢ်ပဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကဒိၣ်ထီၣ်ၦဲၤဒီးတၢ်ဒိကနၣ် တၢ်ပၥ်ကဲမိၢ်ပၢ်ဖံဖုသရၣ်သမါ အဒိၣ်ကတၢၢ်ကအဲၣ်ယွၤ ကပျံယွၤ ကပၥ်ဒိၣ်ပၥ်ကဲယွၤဒီး ကမၤလၤကပီၤယွၤအမံၤစီဆှံ ခီဖျိလၢအတၢ်အိၣ်မူသကဲၥ်ပဝးလၢအဂ့ၤလီၤ.

ဖဲ 2019နံၣ် အပူၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိသရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ် လၢတတီၤဘၣ်တတီၤအကျါ တၢ်လဲလိၥ်သး အိၣ်တဆံးတက့ၢ်အဃိ သးအိၣ်ပၥ်ဖျါထီၣ် လၢအဖီလၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်ယူးယီၣ်အပူၤႇ

စီၤတၢ်မျၢ်ဝါ(အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိကၠိခိၣ်-အခၢၣ်စး)

 

Nurturing children in Spiritual

We have a worship service for the children across all the grades at 2pm, and after that they separate into their respective classes based on their age. We have seven classes including one with those in their late teens and young adults. Classes are taught in Karen.

 

KBCS Sundayschool Teachers and Advisors

Class 1 ------TeachersNaw Grace, Naw Joyce, Naw September Paw
Class 2 ------TeachersHtoo Kapaw Wah, Naw Angelene,Saw William Joseph
Class 3-------TeachersDr.Naw Wah Wah,Naw Khu Hser,Naw Ni Ni Tun,Naw Paw Lar Wah
Class 4-------TeachersNaw Teresa Paul, Naw Snow, Naw Paw Paw, Michelle
Class 5-------TeachersNaw Thaw Tu, Naw Khu Paw, Naw Lydia Kapaw, Naw Eh Thaw
Class 6-------TeachersNaw Winsome Paul, Saw Peter
Class 7-------TeachersNaw Aye Aye Swe, Naw Eh Gie Lay
AdvisorsSaw Tha Ku, Naw Eh Khu Wah Lay Mu

 

Activities

We have Sunday outings during March and September holidays. The annual Sunday School camp is held during the December holidays with instructors from Thailand and Burma so that they keep in touch with their roots and learn their mother tongue while learning about how God has called the Karen people to accept Him as their personal Savious.