KAREN BAPTIST CHURCH (SINGAPORE)

ၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇစ့ကဖိ မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖု လၢအဒိးနၢ့်တၢ်ပျဲဒ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိး ဖဲ2006နံၣ်ႇ လါယနူၤအါရံၣ် 25သီနၣ့်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ လၢသီဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ အီၤဒ် စ့ကဖိၦၤကညီဘျၢထံတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ကရၢနၣ့်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လံၥ်တၢ်ပျဲနီၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်ဝဲ ROS 1070/2006 REL – under Registrar Of Society, Singapore ဒီးမ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးထူးအဖှိၣ်တီၤအဃိႇ ကဲထီၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖု လၢအဘၣ်ထွဲဒီး စ့ကဖိဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နၣ့်လီၤ.

Karen Baptist Church, Singapore (KBCS)was registered as a organization on 25 January 2006, it was formally known as Karen Baptist Christian Fellowship (SKBCF). Our Registered No. is ROS 1070/2006 REL – under Registrar Of Society, Singapore. By the Grace of God, we became a registered church as a member of Singapore Baptist Convention in 2006.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်စးထီၣ်အသး

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်သးဒ် စ့ကဖိၦၤကညီဘျၢထံတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ကရၢ ဒီးပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ် သးဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤအဆိကတၢၢ်တဘျီ ဖဲ1997နံၣ်ႇလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်30သီႇ Pasir Panjang ဟံၣ်ဒီး ၦၤနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်ဝဲ25-30ဂၤနၣ့်လီၤ. မ့ၢ်လၢၦၤနီၢ်ဂံၢ်အါထီၣ်တဆီဘၣ်တဆီႇ တၢ်လီၢ်တလၢတလိၥ်လၢၤ ဘၣ်အဃိ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဘၣ်တၢ်သုးလီၢ်သုကျဲဆူ YMCA building at No.1 Orchard Road ဖဲ1998နံၣ် နၣ့်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးမ့ၢ်လၢ ၦၤနီၢ်ဂံၢ်အါထီၣ်ဝဲဆူ150ဂၤဃၣ်ဃၣ်အဃိႇ ဖဲ2005နံၣ်နၣ့် ဘၣ်တၢ်သုး လီၢ်သုးကျဲကဒီးဆူ The Boys’ Brigade Head Quarter, 105 Ganges Ave န့ၣ်လီၤ. အခါဖဲနၣ့်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် စ့ကဖိၦၤကညီဘျၢထံတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ကရၢ အက့ၢ်အဂီၤဒံးနၣ့်လီၤ.

How did we start?

We started as a fellowship, (Singapore Karen Baptist Christian Fellowship) and the beginning worship venue was as a house church at one of our elder’s resident at an area called Pasir Panjang with only about 25 – 30 attendants, in 30th November 1997. As our worship attendants grow gradually, we can no longer worship at residential premises. From there, we moved to YMCA building at No.1 Orchard Road in 1998. Our numbers grew gradually until we were about 150 or more, again we have moved to The Boys’ Brigade Head Quarter, at 105 Ganges Ave in 2005. It we then we were still in the form of a fellowship.

တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ကရၢဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

မ့ၢ်လၢပနီၢ်ဂံၢ်အါထီၣ်တဆီဘၣ်တဆီဒီး တုၤဆူ350-400ဂၤအခါ စ့ကဖိဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်စ့ၢ်ကီး ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲဒ်သိး ပကပတံထီၣ်တၢ်ပျဲဆူထံကီၢ်ပဒိၣ် Registrar Of Societies ဒ်သိးပကကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖုလၢအနၢ့်ဘၣ်တၢ်ပျဲလၢ ထံကီၢ်ပဒိၣ်အဂီၢ်နၣ့်လီၤ. လၢတၢ်တမၤယံၥ်မၤနီၢ်သးအပူၤႇ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဂုၥ်ကျဲးစၢးမၤသကိး ဒီးပတံထီၣ်လံၥ်တၢ်ပျဲဆူထံကီၢ်ပဒိၣ်အအိၣ်ႇ ဒီးမ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဘျုးထူးဖှိၣ်တီၤအဃိ ဒိးနၢ့်ဘၣ်တၢ်ပျဲလၢထံကီၢ်ပဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တံၢ်နီၢ်တဖု လၢအ ဘၣ်ထွဲစ့ၢ်ကီးဒီး စ့ကဖိဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နၣ့်လီၤ.

From A Fellowship to A Full Fledge Church

As we proceed, we grew in size and numbers till 350 to 400 attendants. Singapore Baptist Convention was fully aware of our growth of fellowship, and advised us to get registered to the Registrar Of Societies, to become a fully recognized organization in Singapore. Without hesitation, we equipped ourselves with all the requirements for registration and by the abundant grace from our Heavenly Father, we succeeded in getting our registration and subsequently accepted as a member of Singapore Baptist Convention in year 2006.


Tharamudoh Naw Lydia Po
Senior Pastor
မ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤႇ အဘျုးအဖှိၣ်လီၤဘၣ်လၢသုလိၤတက့ၢ်. ပစံးဘျုးယွၤလၢဆှၢၦၤတသီဘၣ်တသီ လၢအတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤအဃိလီၤ.
လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲလၢပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ႇ ပအိၣ်ဘၣ်လၢ Covid-19 အဆၢကတီၢ်အပူၤအံၤ သးအိၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်လိၥ်သကိးပသးလၢ ယွၤအကလုၢ်ကထါ လံၥ်စီဆှံတဆၢဖဲ ရိမ့ၤ 12:12. "လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်သးခုတက့ၢ်. လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤန့ၣ်ဝံသးစူၤတက့ၢ်. လၢတၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်မၤသၦၢ်ၦၢ်တက့ၢ်".
မ်ပကမ့ၢ်ၦၤလၢအမၤနၢၤတၢ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤၦၤန့ၣ်တက့ၢ်.
May the blessing and grace of God be upon us all. We thank God for delivering us day by day in his love and mercy. Especially when we are going through times like this, with the Covid-19, let us encourage each other with the Word of God in Rom 12:12....May we all have complete victory through the help of our God.


Tharadoh Saw Eh Htoo Nyo
Pastor
My Prayer ...
Dear Lord Give me a heart like Daniel just like how he slept peacefully in a den of lions.
Dear Lord Give me wisdom like Joseph to resist temptation.
Dear Lord Give me ability like David to overpower a giant.
Dear Lord Give me zeal like Elijah to defy a heathen cult.
Dear Lord Give me heart like John the Baptist to redirect his prominence to Jesus.
Dear Lord Give me heart like Paul to sing stress away at midnight in jail.
Dear Lord Give me strength to follow Jesus’s steps.
In Jesus name.. amen.Tharamu Naw Winsome Paul
Assistant Pastor/ Christian Education Director
But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Romans 5:8 Come, just as you are. Do not wait until you feel you are good or perfect enough to come to Christ; He wants to give you a new heart and a new life, not force you to change your behaviour and habits. He loves us just as we are, but His great love will not leave us just as we are — we will be made new, learning to love God and loving others.
Come to Me, all who are weary and heavy-laden, and I will give you rest. Matthew 11:28
Come, just as you are. Do not wait for the pleasures of this world to relieve you of your burdens before accepting Jesus’ invitation; He is the true rest-giver and Christ alone can relieve us of the weariness of this world. Come, taste and see that the Lord is good.
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age. Matthew 28:19-20
God invites us to come to Him, but He also instructs us to go to others. As His children, we sit at His feet for restoration and rest; as His disciples, we go out to the world to issue His invitation for them to come to Him for the very same restoration and rest that we have received from Christ Jesus. And as we go to others, the Holy Spirit goes with us — to the end of the age.